Komasacija poljoprivrednog zemljišta

3. ožujka 2023.

Komasacija poljoprivrednog zemljišta tema je koja zanima svakog poljoprivrednika koji se ozbiljno bavi poljoprivredom.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je javni poziv za jopćine i gradove da u skladu s Javnim pozivom prijave poljoprivredno zemljište za provođenje komasacije iz dostupnih financijskih sredstava. Sredstva su osiguraba prema Programu komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje do 2026. godine u skladu s Nacionalnim planom za oporavak i otpornost 2021. – 2026.

Komasacija se provodi kako bi se postiglo ekonomičnije iskorištavanje poljoprivrednog zemljišta uz povoljnije uvjete za povećanje poljoprivredne proizvodnje i ruralni razvoj, i to prvenstveno osnivanjem većih i pravilnijih katastarskih čestica.

Postiže se izgradnja novih poljoprivrednih putova, vodnih građevina za melioracije te izvođenjem i drugih radova na uređenju zemljišta namijenjenog poljoprivredi, uz očuvanje obilježja krajobraza. Na taj način ostvaruje se veća dodana vrijednost u poljoprivrednoj proizvodnji, stavljanje u funkciju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta, pri čemu se ostvaruje značajan utjecaj na razvoj i unaprjeđenje ruralnih prostora.

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava općina i gradova kojim prijavljuju određeno područje za odabir određenih područja kao komasacijskih područja na kojima će se provoditi komasacija prema odredbama Zakona iz dostupnih financijskih sredstava u skladu s Programom.

Jedan prijavitelj može podnijeti najviše jednu prijavu na Javni poziv, a prijava može obuhvaćati jedno ili više određenih područja poljoprivrednog zemljišta koje je dio poljoprivrednog zemljišta ili ukupno poljoprivredno zemljište jedne ili više katastarskih općina.

Zemljište iz prijave može biti na području jedne ili više općina i gradova, uz uvjet da se više od 50 % istog zemljišta nalazi na području podnositelja prijave.

Nositelj komasacije nadležan je za provođenje postupka komasacije na određenom području odnosno poljoprivrednom zemljištu koje je odabrano za provođenje komasacije prema Programu.

Nadležno tijelo za provođenje postupka komasacije, kada je Nositelj komasacije jedinica lokalne samouprave ili Grad Zagreb, je općinski načelnik odnosno gradonačelnik.

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi prijavitelji na Javni poziv su općine i gradovi ako:

– se zbog rascjepkanosti i nepravilnog oblika zemljište ne može svrhovito obrađivati,

– se zbog postojećih stvarnopravnih odnosa ili zbog velike rascjepkanosti zemljišta ne može organizirati proizvodnja koja osigurava svrhovitost uloženih sredstava na području na kojem se izgrađuju ili su već izgrađene vodne građevine za melioracije ili

– izgradnja nove prometne infrastrukture ili drugih infrastrukturnih građevina, kao i uređenje većih vodotoka izaziva ili će izazvati daljnje usitnjavanje postojećih katastarskih čestica i poremećaj putne i kanalske mreže.

 

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

U komasaciji prihvatljive aktivnosti i troškovi su u vezi s administrativnim pokretanjem i provođenjem postupka komasacije, izradom dokumentacije te provođenja pravomoćnog rješenja o komasaciji koji se odnose na građevinske radove i uređenje zemljišta u obuhvatu komasacije, su propisani Zakonom i Programom.

Nisu prihvatljive aktivnosti ni njihovi troškovi, a koji su propisani Zakonom i Programom u vezi s administrativnim pokretanjem i provođenjem komasacije, izradom dokumentacije te građevinskim radovima i uređenjem zemljišta u obuhvatu komasacije kod provođenja pravomoćnog rješenja o komasaciji, ako ih nije moguće u cijelosti provesti u pojedinačnom postupku komasacije unutar razdoblja za provedbu komasacije do 2026. godine.

Javnim pozivom prema Programu planirano je razdoblje za provedbu komasacije do 2026., za okvirno dostupna financijska sredstva u iznosu od 300.000.000 kuna (39.816.842 EUR) za koja se planira provedba komasacije na okvirnoj površini poljoprivrednog zemljišta, po dostupnoj prosječnoj cijeni po hektaru, od najmanje 18.000 ha poljoprivrednog zemljišta, a svakom pojedinačnom odlukom o odabiru određenog poljoprivrednog zemljišta kao komasacijskog područja za provedbu komasacije odredit će se prihvatljive aktivnosti i troškovi za to komasacijsko područje, kako bi se provela komasacija u okvirima utvrđenim Programom za dostupna sredstva, najmanju ukupnu površinu i razdoblje za provedbu komasacije.

 

FINANCIJSKA SREDSTVA ZA KOMASACIJU OD 2022. DO 2026.

Financijska sredstva za provedbu komasacije poljoprivrednog zemljišta u razdoblju do 2026. u skladu s Programom planirana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu (»Narodne novine«, broj 140/21.), a sredstva za provedbu Programa za 2025. i 2026. godinu Ministarstvo će planirati prilikom izrade državnog proračuna u okviru limita svoga razdjela iz sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost te iz nacionalnih sredstava.

 

DOSTUPNA I RASPOLOŽIVA FINANCIJSKA SREDSTVA

Za provedbu komasacije poljoprivrednog zemljišta kroz reformsku mjeru C1.5 R2 „Unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju“ u dijelu koji se odnosi na komasaciju poljoprivrednog zemljišta, okvirni iznos dostupnih financijskih sredstava potrebnih za provedbu Programa iznosi 300.000.000 kuna (39.816.842 EUR[1]), a planirana:

 • iz Mehanizma za oporavak i otpornost u iznosu od 250.000.000 kuna (33.180.702 EUR)
 • iz nacionalnih sredstava u iznosu od 50.000.000 kuna (6.636.140 EUR).

Iznos sredstva iz Programa nije ograničen najvećim ili najmanjim iznosom po jednoj prijavi za prihvatljive aktivnosti i troškove već se usklađuje s odabirom određenog poljoprivrednog zemljišta kao komasacijskog područja za provedbu komasacije kroz prihvatljive aktivnosti i troškove, a kako bi se provela komasacije u skladu s Programom.

 

POPIS OBVEZNE DOKUMENTACIJE UZ PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Uz prijavu se mora priložiti cjelokupna dokumentacija iz članka 8. stavka 1. Pravilnika o postupku i mjerilima objave javnog poziva za provođenje komasacije te mjerilima za odabir određenog područja prema javnom pozivu (»Narodne novine«, broj 133/2022) (u daljnjem tekstu: Pravilnik), u obliku kao:

PODATKE UPISANE U OBRAZAC, I TO:

 1. popis svih katastarskih čestica komasacijskog područja koje se predlaže za komasaciju koji osim imena i matičnog broja katastarske općine sadrži i podatke o broju katastarske čestice, površini i načinu uporabe katastarske čestice te upisanim osobama:
 2. a) iz zemljišne knjige: s uknjiženim pravom vlasništva Republike Hrvatske, s uknjiženim pravom vlasništva pravnih ili fizičkih osoba, za ostalo zemljište
 1. b) iz posjedovnih listova: s upisom posjeda Republike Hrvatske, s upisom posjeda pravnih ili fizičkih osoba, za ostalo zemljište;
 1. Katastarske čestice: iz prijedloga komasacijskog područja koje ne ulaze u prijedlog komasacijske gromade, iz prijedloga komasacijskog područja koje ulaze u prijedlog komasacijske gromade;
 1. Da li grafički prikaz (kojem je grafička osnova digitalni ortofotoplan) na kojem su označene granice prijedloga komasacijskog područja i granice zemljišta koje se predlaže za komasacijsku gromadu, prikazuje ili ne prikazuje (upisati DA ili NE u Prilog II.): postojeće stanje putne i kanalske mreže, postojeća obilježja krajobraza koja su evidentirana u službenim evidencijama, položaj zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, položaj zemljišta u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba, položaj ostalog zemljišta;
 1. Da li popis katastarskih čestica s iskazom površina katastarskih čestica iz prijedloga komasacijskog područja, prikazuje ili ne prikazuje (upisati DA ili NE u Prilog II.): vinograde, voćnjake, maslinike, ribnjake
  • na kojima postoji jednostavna i druga građevina u skladu s pravilnikom kojim se uređuje određivanje jednostavnih i drugih građevina i radova u svrhu poljoprivredne djelatnosti za koje se komasacija može provoditi bez suglasnosti
  • na kojima su radovi izvedeni u skladu s pravilnikom kojim se uređuje određivanje jednostavnih i drugih građevina i radova u svrhu poljoprivredne djelatnosti za koje se komasacija može provoditi bez suglasnosti;
 1. podatke za prijedlog komasacijskog područja: ime i matični broj katastarske općine, ukupnu površinu, ukupan broj katastarskih čestica, prosječna veličina katastarskih čestica u vlasništvu Republike Hrvatske, prosječna veličina katastarskih čestica u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba, prosječna veličina katastarskih čestica koje je ostalo zemljište;
 1. podatke za prijedlog komasacijske gromade: ime i matični broj katastarske općine, ukupnu površinu, ukupan broj katastarskih čestica, prosječna veličina katastarskih čestica u vlasništvu Republike Hrvatske, prosječna veličina katastarskih čestica u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba, prosječna veličina katastarskih čestica koje je ostalo zemljište;
 1. predviđene radove komasacije.
POTREBNI GRAFIČKI PRIKAZI UZ PRIJAVU:
 • grafički prikaz komasacijskog područja koje se predlaže za komasaciju (kojem je grafička osnova katastarski plan) na kojem su označene granice prijedloga komasacijskog područja i granice zemljišta koje se predlaže za komasacijsku gromadu te katastarske čestice i to: – katastarske čestice iz prijedloga komasacijskog područja koje ne ulaze u prijedlog komasacijske gromade – katastarske čestice iz prijedloga komasacijskog područja koje ulaze u prijedlog komasacijske gromade – (čl. 8. st. 1. toč. 2. Pravilnika)
 • grafički prikaz (kojem je grafička osnova digitalni ortofotoplan) na kojem su označene granice prijedloga komasacijskog područja i granice zemljišta koje se predlaže za komasacijsku gromadu, a koji prikazuje: – postojeće stanje putne i kanalske mreže – postojeća obilježja krajobraza koja su evidentirana u službenim evidencijama – položaj zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske – položaj zemljišta u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba – položaj ostalog zemljišta – (čl. 8. st. 1. toč. 3. Pravilnika)
 • grafički prikaz (kojem je grafička osnova digitalni ortofotoplan) na kojem su označene granice prijedloga komasacijskog područja i granice zemljišta koje se predlaže za komasacijsku gromadu, a koji prikazuje: – vinograde – voćnjake – maslinike – ribnjake – na kojima postoji jednostavna i druga građevina u skladu s pravilnikom kojim se uređuje određivanje jednostavnih i drugih građevina i radova u svrhu poljoprivredne djelatnosti za koje se komasacija može provoditi bez suglasnosti – na kojima su radovi izvedeni u skladu s pravilnikom kojim se uređuje određivanje jednostavnih i drugih građevina i radova u svrhu poljoprivredne djelatnosti za koje se komasacija može provoditi bez suglasnosti – (čl. 8. st. 1. toč. 4. Pravilnika)
POTREBNA OČITOVANJA UZ PRIJAVU:
 • očitovanje nadležnog upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je li za katastarske čestice s popisa iz točke 1. ovoga stavka koje su u vlasništvu Republike Hrvatske, podnesen zahtjev za povrat imovine sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, broj 92/96, 39/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 118/01, 80/02, 81/02 i 98/19) – (čl. 8. st. 1. toč. 8. Pravilnika)
 • uvjerenje nadležnog upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nadležnog za prostorno uređenje nalaze li se, prema važećem prostornom planu uređenja, katastarske čestice s popisa iz članka 8. stavka 1. točke 1. Pravilnika uz prijavu na ovaj Javni poziv izvan granica građevinskog područja – (čl. 8. st. 1. toč. 9. Pravilnika)
 • uvjerenje nadležne jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba da katastarske čestice s popisa iz članka 8. stavka 1. točke 1. Pravilnika uz prijavu na ovaj Javni poziv nisu dane u neki od oblika raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem – (čl. 8. st. 1. toč. 10. Pravilnika)
 • posebni uvjeti zaštite prirode koje utvrđuje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode, ako se katastarske čestice s popisa iz članka 8. stavka 1. točke 1. Pravilnika uz prijavu na ovaj Javni poziv nalaze unutar zaštićenog područja – (č. 8. st. 1. toč. 11. Pravilnika)
 • akt nadležnog tijela o prihvatljivosti zahvata komasacije za ekološku mrežu sukladno propisima kojima se uređuje zaštita prirode – (čl. 8. st. 1. toč. 12. Pravilnika)
 • očitovanje Hrvatskih voda jesu li katastarske čestice s popisa iz članka 8. stavka 1. točke 1. Pravilnika uz prijavu ovaj Javni poziv vodno dobro, jesu li obuhvaćene nekim od vodopravnih akata, odnosno pripadaju li zonama sanitarne zaštite izvorišta – (čl. 8. st. 1. toč. 13. Pravilnika)
 • očitovanje Ministarstva unutarnjih poslova nalaze li se katastarske čestice s popisa iz članka 8. stavka 1. točke 1. Pravilnika uz prijavu na ovaj Javni poziv u minski sumnjivom području katastarskih općina u Republici Hrvatskoj u kojima je utvrđeno postojanje minski sumnjivih površina (čl. 8. st. 1. toč. 14. Pravilnika)
 • očitovanje Hrvatskih šuma d.o.o. – Uprave šuma podružnice koja je nadležna jesu li katastarske čestice s popisa iz članka 8. stavka 1. točke 1. Pravilnika uz prijavu na ovaj Javni poziv obuhvaćene šumskogospodarskim planovima – (čl. 8. st. 1. toč. 15. Pravilnika)
 • očitovanje Hrvatskih autocesta d.o.o. nalaze li se katastarske čestice s popisa iz članka 8. stavka 1. točke 1. Pravilnika uz prijavu na ovaj Javni poziv na trasi buduće autoceste – (čl. 8. st. 1. toč. 16. Pravilnika)
 • očitovanje Hrvatskih cesta d.o.o. nalaze li se katastarske čestice s popisa iz članka 8. stavka 1. točke 1. Pravilnika uz prijavu na ovaj Javni poziv na trasi buduće ceste – (čl. 8. st. 1. toč. 17. Pravilnika)
 • očitovanje HŽ Infrastrukture d.o.o. nalaze li se katastarske čestice s popisa iz članka 8. stavka 1. točke 1. Pravilnika uz prijavu na ovaj Javni poziv na trasi buduće željezničke pruge – (čl. 8. st. 1. toč. 18. Pravilnika)
 • suglasnosti vlasnika poljoprivrednog zemljišta za provedbu komasacije u skladu sa Zakonom – (čl. 8. st. 1. toč. 19. Pravilnika).

 

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE NA JAVNI POZIV I DRUGI UVJETI

Prijava na Javni poziv se podnosi Ministarstvu na propisanom obrascu (Prilog I.) koji je sastavni dio Javnog poziva. Uz ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac prijave, podnositelj prijave mora priložiti cjelokupnu dokumentaciju i podatke iz točke 6. Javnog poziva (Prilog II.) i uređaj za pohranu podataka s integriranim USB sučeljem s prijavom i cjelovitom dokumentacijom koji su u elektronskom obliku pohranjeni na njemu. Prijava, potpisana i ovjerena pečatom, s cjelokupnom dokumentacijom se u propisanome roku iz glave VIII. Javnog poziva podnosi u pisanom obliku poštom preporučeno s povratnicom ili osobno u pisarnici Ministarstva, u zatvorenoj omotnici.

Na prednjoj strani omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba koja dostavlja prijavu na Javni poziv s naznakom:

,,Javni poziv za odabir određenog područja za provođenje komasacije u skladu s Programom komasacije poljoprivrednog zemljišta do 2026. – NE OTVARATI“.

Prijavu i cjelokupnu dokumentaciju potrebno je dostaviti i u elektronskom obliku na uređaju za pohranu podataka s integriranim USB sučeljem (na USB-u skenirano, svaki dokument odvojeno, u PDF-u) koji se stavlja u zatvorenu omotnicu zajedno s prijavom i cjelokupnu dokumentacijom u pismenom obliku.

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Rok za prijavu na Javni poziv je do 31. prosinca 2023. godine odnosno do odabira prijava kojim se dostiže površine od najmanje 18.000 ha poljoprivrednog zemljišta (točka 3. Programa) kao okvirne površine poljoprivrednog zemljišta na kojoj se planira provedba komasacije.

Rok za prijavu na Javni poziv kojom se prijavljuje određeno područje/poljoprivredno zemljište radi odabira prioritetnog područja komasacije kao komasacijskog područja na kojem će se provoditi komasacija u skladu s člankom 55. Zakona, je šest mjeseci od dana objave Javnog poziva.

 Javni poziv otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, a kao datum podnošenja prijave smatra se dan predaje prijave poštanskom uredu ili osobnom dostavom u pisarnicu Ministarstva.

Javni poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva (https://poljoprivreda.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/1198) i u »Narodnim novinama«, te se na dan objave dostavlja putem elektroničke pošte i udrugama koje na nacionalnoj razini predstavljaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

PRIJAVA NA JAVNI POZIV I ADMINISTRATIVNA PROVJERA

Prijava s propisanom dokumentacijom se podnosi Ministarstvu u skladu s Javnim pozivom i rokom za podnošenje prijave iz glave VIII. ovoga Javnog poziva.

Administrativnu provjeru prijave dostavljene na Javni poziv provodi Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje je osnovano i imenovano Odlukom ministrice poljoprivrede u skladu s člankom 3. stavkom 1. Pravilnika.

U provedbi administrativne provjere utvrđuje se je li prijava potpuna i je li pravodobno podnesena, u skladu s uvjetima Javnog poziva.

Prijava koja je podnesena izvan roka za podnošenje prijave iz glave VIII. ovoga Javnog poziva neće se uputiti u daljnji postupak, o čemu ministar donosi odluku koja se objavljuje na mrežnim stranicama u roku od 15 dana od dana utvrđenja da je prijava nepravodobna.

Podnositelj pravodobne prijave s nepotpunom dokumentacijom će se pozvati na dopunu dokumentacije, o čemu ministar donosi odluku koja se objavljuje na mrežnim stranicama u roku od 15 dana od dana utvrđenja da je prijava pravodobna, ali s nepotpunom dokumentacijom, a rok zaprimanja prijave kao pravodobne u skladu s glavom VIII. ovoga Javnog poziva se smatra dan kada je zaprimljena cjelokupna dokumentacija koja je zatražena pozivom na dopunu u skladu s odlukom ministra.

 

VREDNOVANJE PRIJAVA I ODLUKA O ODABIRU PODRUČJA

Povjerenstvo, a prema redoslijedu zaprimanja prijava na Javni poziv koje su prethodno zadovoljile uvjete administrativne provjere iz glave IX. ovoga Javnog poziva kao pravodobno podnesene i s cjelokupnom dokumentacijom:

 • provodi vrednovanje u skladu s mjerilima iz članka 9. Pravilnika, na temelju dokaza (članak 20. stavak 6. Zakona) o važećim suglasnostima vlasnika poljoprivrednog zemljišta iz glave VI. točke 2. podtočke o) ovoga Javnog poziva i cjelokupne dokumentacije iz glave VI. točaka VI.1. i VI.2. ovoga Javnog poziva, te
 • utvrđuje zemljište za provedbu komasacije u skladu s odredbama Zakona do iskorištenja financijskih sredstava osiguranih Javnim pozivom prema Programu;
 • provodi vrednovanje u skladu s mjerilima iz članka 10. Pravilnika, na temelju dokaza (članak 20. stavak 6. Zakona) o važećim suglasnostima vlasnika poljoprivrednog zemljišta iz glave VI. točke 2. podtočke o) ovoga Javnog poziva, cjelokupne dokumentacije iz glave VI. točaka VI.1. i VI.2. ovoga Javnog poziva za područje/poljoprivredno zemljište sa započetim postupkom komasacije u skladu s člankom 55. Zakona, te dokaza da je na određenom području/poljoprivrednom zemljištu iz prijave na Javni poziv započet postupak komasacije u skladu s odredom članka 55. Zakona, te
 • utvrđuje zemljište za provedbu komasacije u skladu s odredbom članka 55. Zakona koje ostvaruje prioritet u redoslijedu za korištenja u odnosu na zemljište iz točke 1. ove glave, i to do najviše 10% financijskih sredstava osiguranih Javnim pozivom prema Programu.

Povjerenstvo odmah nakon od provedenog vrednovanja izrađuje očitovanje koje potpisuju svi članovi Povjerenstva, s tabličnim prikazom o podnesenoj prijavi, prema kojem očitovanju su vidljivi svi potrebni podaci za donošenje odluke o odabiru određenog područja na kojem će se provoditi komasacija.

U skladu s očitovanjem s tabličnim prikazom, ministrica donosi odluku o odabiru područja na kojem će se provoditi komasacija, a koja se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva i dostavlja elektronskim putem podnositelju prijave u roku od 30 dana od donošenja.

Ako imate pitanja oko komasacije slobodno nas kontaktirajte na agrodet@agrodet.hr

 

Kontaktirajte nas

Agrodet d.o.o.
Matije Divkovića 12
Zagreb HR-10000

+385 95 337 5304

©2023 Agrodet | Web by KioskStudio