BlogKako se provodi parcelacija?

16. veljače 2023.

U prethodnim objavama na blogu smo već pisali o parcelaciji pa iz toga možemo vidjeti da postoji velik broj različitih slučajeva kod kojih je potrebno provoditi istu. No, prisjetimo se što je točno parcelacija i kako se provodi.

Kako izgleda parcelacija?

Geodetski stručnjak izlazi na teren te snima predmetnu parcelu. Nakon što se predmetna čestica ili čestice snime, dobiveni podaci se kompjuterski obrađuju, iscrtavaju te se izrađuje parcelacijski elaborat.

Parcelacija poljoprivrednog i građevinskog zemljišta

Parcelacija poljoprivrednog zemljišta propisana je Zakonom o poljoprivrednom zemljištu koji je propisao da se poljoprivredno zemljište koje se nalazi izvan granica građevinskog zemljišta ne može geodetskim elaboratima dijeliti na katastarsku česticu površine manje od 1 ha, osim u slučajevima nasljeđivanja ili izgradnje infrastrukturnih građevina. Za provođenje parcelacije poljorpivrednog zemljišta potrebno je ishodovati dokumnet od urbanista da je zemljište izvan granica građevinskog područja. Potom se parcelacijski elaborat predaje u nadležni katastarski ured na pregled, ovjeru i provođenje.

Parcelacija građevinskog zemljišta provodi se na temelju zahvata u prostoru koji se obavlja (gradnja, ishodovanje dozvola, prostorni plan, sudske presude) te se elaborat  šalje na suglasnost gradskom uredu za prostorno planiranje i urbanizam. Potom se parcelacijski elaborat predaje u nadležni katastarski ured na pregled i ovjeru.

Ministarstvo poljoprivrede daje suglasnost za parcelaciju poljoprivrednog zemljište koje je u vlasništvu RH.

Evidentiranje u katastarskom planu i operatu

Nakon pregleda i provedbe predmeta u katastru, novonastalo stanje se evidentira u katastarskom planu i operatu. Prijavne listove za zemljišnu knjigu koji su sastavni dio parcelacijskog elaborata, katastar po protokolu šalje u zemljišnu knjigu. Njime se evidentiraju promjene na predmetnim parcelama u zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda te se stanje na katastru usklađuje sa stanjem u zemljišnoj knjizi. Parcelacijskim elaboratom se u pravilu vlasničko stanje ne mijenja. Mijenjanje vlasničkog stanja moguće je prilaganjem ispravnih kupoprodajnih ugovora parcelacijskom elaboratu.

Što ako se stanje čestice u zemljišnoj knjizi ne podudara sa onim u katastru?

Nakon objašnjenja potupka parcelacije, sada ćemo to pokušati primijeniti na stvarnom primjeru. Npr., moguće je da je u zemljišnoj knjizi garaža spojena sa susjednom garažom, dok je u katastru ona čestica za sebe. Recimo da se radi o specifičnom slučaju jer garaža glasi na društveno vlasništvo ili općenarodnu imovinu pa je ovakav elaborat podloga za pokretanje zemljišno knjižnog ispravnog postupka. U ovakvoj situaciji potrebno je poduzeti sljedeće korake:

  1. Snimiti česticu
  2. Napraviti parcelaciju u zemljišnoj knjizi prema katastru
  3. Tim elaboratom garaža je postala zasebna čestica s ispravnom površinom i uporabom
  4. Pokrenuti zemljišno-knjižni ispravni postupak

Na stranicama https://www.katastar.hr/#/ i https://oss.uredjenazemlja.hr/public/index.jsp možete provjeriti jeste li upisani kao vlasnik u katastar i zemljišnu knjigu. Za provjeru je potrebno znati broj katastarske čestice i katastarsku općinu.

Ako razmišljate o prodaji dijela parcele ili čak možda o spajanju čestica, obratite se Agrodet timu za sve nedoumice. Tu smo za vaša pitanja!

Kontaktirajte nas

Agrodet d.o.o.
Savska opatovina 28
Zagreb HR-10000

+385 99 803 7015

©2022 Agrodet | Web by KioskStudio